اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان

اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان

1st Regional Congress of Economic Development Approaches of Kurdestan Province

اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۴ تا ۱۸ آبان ۱۳۸۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در شهر سنندج برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان