اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان، آبان ماه ۱۳۸۴

اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان

1st Regional Congress of Economic Development Approaches of Kurdestan Province

اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۴ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان