اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور، آبان ماه ۱۳۹۰

اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

First Forum for Agricultural Development of Northwest Provinces

اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه پيام نور اردبيل در شهر مشگین شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور