اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه صنایع پیشرفته استان گلستان، شهریور ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه صنایع پیشرفته استان گلستان

The First National Conference on Approach to Development of Golestan Province Hight Technology Industeries

پوستر اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه صنایع پیشرفته استان گلستان

اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه صنایع پیشرفته استان گلستان در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه صنایع پیشرفته استان گلستان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه صنایع پیشرفته استان گلستان