همایش ملی ادبیات تطبیقی

همایش ملی ادبیات تطبیقی

همایش ملی ادبیات تطبیقی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه رازی در شهر کرمانشاه برگزار گردید.


 

محورهای همایش: تأثیر، اقتباس و تعامل متقابل دو زبان (فارسی و عربی) بر یکدیگر در محورهای ذیل:
الف) زبان:
1- واژه و واژه نامه ها
2- دستور زبان (صرف و نحو)
3- نگارش و خطّ
ب) ادبیّات:
1- کلّیّات مسائل ادبی (بلاغت، عروض و قافیّه، سبک شناسی)
2- انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی و تعلیمی)
3- تأثیر قرآن و حدیث و نهج البلاغه
4- داستان و حکایت
5- ضرب المثل و ادبیّات عامّه
و دیگر موضوعاتی که در قالب ادبیّات تطبیقی (فارسی و عربی) بگنجد.