همایش ملی ادبیات تطبیقی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

همایش ملی ادبیات تطبیقی

همایش ملی ادبیات تطبیقی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه رازی،دانشگاه رازي در شهر کرمانشاه برگزار گردید.