چهارمین همایش ادبیات تطبیقی، شهریور ماه ۱۳۸۵

چهارمین همایش ادبیات تطبیقی

چهارمین همایش ادبیات تطبیقی در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۸۵ توسط ،دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ادبیات تطبیقی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ادبیات تطبیقی