اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی ، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی

The First Annual Congress on World and Energy Crisis

پوستر اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی

اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري حكيم عرفي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی