اولین کنفرانس سالانه مواد و ساختارهای هوشمند، بهمن ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس سالانه مواد و ساختارهای هوشمند

First Annual Conference on Smart Materials and Structures

پوستر اولین کنفرانس سالانه مواد و ساختارهای هوشمند

اولین کنفرانس سالانه مواد و ساختارهای هوشمند در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه صنعتی قم، در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس سالانه مواد و ساختارهای هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس سالانه مواد و ساختارهای هوشمند