مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان، آبان ماه ۱۳۹۱

مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان

National Conference on Agricultural Capitals and Potential Management in The light of Industry and Commerce in Zanjan Province

پوستر مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان

مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه زنجان، در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان