بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، خرداد ماه 91

بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی

22th Annual Conference on Monetary and Exchange Rate Policies

بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۱ توسط پژوهشکده پولی و بانکی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی مراجعه فرمایید.


 اهداف همایش:

 • معرفی الگوهای موفق دنیا در زمینه نظارت بانکی
 • ارتقای سطح دانش تخصصی بانک‌های کشور و مدیران آنها در حوزة نظارت بانکی
 • معرفی دیدگاه‌های مختلف در خصوص نظارت بانکی و سیاست های احتیاطی
 • آشنایی با نقاط ضعف و قوت کشور در نظارت بانکی
 • آشنایی جامعه بانکی کشور با سیاست های احتیاطی

 

مخاطبین همایش:

مخاطبین اصلی همایش در  گروه‌های زیر طبقه بندی می‌شوند:

 • مدیران ارشد بانک‌ها
 • مدیران میانی بانک‌ها
 • بازرسان و کارشناسان بخش نظارت بانک مرکزی
 • کارشناسان بانک‌ها
 • کارشناسان اقتصادی دستگاه های اجرایی
 • دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسر کشور در رشته‌های مرتبط

سایر دوره های این کنفرانس

اولین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۶۹)

دومین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۷۱)

سومین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۷۲)

چهارمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۷۳)

پنجمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۷۴)

ششمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۷۵)

هفتمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۷۶)

هشتمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۷۷)

نهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۷۷)

دهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۷۹)

یازدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۸۰)

دوازدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۸۱)

سیزدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۸۲)

چهاردهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۸۳)

پانزدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۸۴)

شانزدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۸۵)

هفدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۸۶)

هجدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۸۷)

نوزدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۸۸)

بیستمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۸۹)

بیست و یکمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۹۰)

بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی (۱۳۹۲)

بیست و چهارمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی (۱۳۹۳)

بیست و پنجمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی (۱۳۹۴)

ببیست و ششمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی (۱۳۹۵)

بیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی (۱۳۹۶)

بیست ‌و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی :با موضوع: اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی (۱۳۹۷)مقالات پذیرش شده در بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی