یازدهمین همایش سالیانه انجمن علمی پزشکی لیزری ایران، دی ماه ۱۳۹۶

یازدهمین همایش سالیانه انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

11th Annual Conference of the Iranian Laser Medicine Association

پوستر یازدهمین همایش سالیانه انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

یازدهمین همایش سالیانه انجمن علمی پزشکی لیزری ایران در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۶ توسط ،انجمن علمی پزشکی لیزری ایرانانجمن علمي پزشكي ليزري ايران در شهر تهران برگزار گردید.