اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها، اسفند ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها

Agriculture Contaminations and Food Safety

اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،دانشگاه رامين خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها