اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها

اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها

Agriculture Contaminations and Food Safety

اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ تا ۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه رامین خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها