هجدهمین کنگره آسیایی داروسازی بالینی و نهمین همایش داروسازی بالینی ایران، خرداد ماه ۱۳۹۷

هجدهمین کنگره آسیایی داروسازی بالینی و نهمین همایش داروسازی بالینی ایران

18th Asian Clinical Pharmacy Congress and 9th Iranian Clinical Pharmacy Conference

پوستر هجدهمین کنگره آسیایی داروسازی بالینی و نهمین همایش داروسازی بالینی ایران

هجدهمین کنگره آسیایی داروسازی بالینی و نهمین همایش داروسازی بالینی ایران در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی داروسازی بالینی ایرانانجمن متخصصين داروسازي باليني ايران در شهر تهران برگزار گردید.