کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین، دی ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین

The National Conference on Research and Development in Civil Engineering, Architecture and Modern Urbanism

پوستر کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین

کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۶ توسط ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین