نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز، بهمن ماه ۱۳۸۰

نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز

نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۰ توسط ،پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز