اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران، خرداد ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران

First Conference of Architecture and Urbanism

پوستر اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران

اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري حكيم عرفي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران