اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاورزی، شهریور ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاورزی

The First International Conference on Agriculture , Animal Science and Agricultural Processing Industry

پوستر اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاورزی

اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاورزی در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید.