اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران

National Biennial Conference on Archeology and Art History of Iran

پوستر اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران

اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه مازندران، در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران