همایش سراسری علمی-پژوهشی تبیین جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت

همایش سراسری علمی-پژوهشی تبیین جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت

همایش سراسری علمی-پژوهشی تبیین جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۸۶ تا ۱۵ آذر ۱۳۸۶ توسط انجمن علمی تکنولوژی آموزشی و دانشگاه بوعلی همدان در شهر همدان برگزار گردید.