دومین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

دومین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

2nd international conference Water, ecosystems and sustainable development in arid and semi-arid zones

دومین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط در شهر یزد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک