اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

پوستر اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ توسط موسسه ایرانیان - انجمن معماری ایران - قطب علمی برنامه ریزی وتوسعه پایدار دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

محورهای شهرسازی وتوسعه پایدار

بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها(

شهرسازی نوین و توسعه پایدار

سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار

- ناپایداری شهر و عوامل موثر

- شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار

- حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار

- شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر

- تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران

- توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری

- کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری

الگوهای معماری وشهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن برشهرسازی

- المان های شهری و محورهای مرتبط

- برنامه ریزی منطقه ای و شهری

طراحی شهری ،نماهای شهری وامنیت روانی

مشارکت در امور شهری

- بهسازی و نوسازی شهری

- ساختمان های هوشمند وکاربرد فن‌آوری‌های نوین در ساخت و توسعه شهری

سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پایدار

بافت های تاریخی

بهسازی آثار تاریخی

- جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار

- علوم جغرافیایی ومدیریت شهری

- نوسازی شهری

-  کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی

- بازسازی بافت تاریخی

- جغرافیا وشهرسازی

- برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری

- شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

 

مهندسی معماری و توسعه پایدار:

مصالح و فن آوری های نوین در معماری

معماری و هویت شهری

- معماری پایدار

- معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری

روشها و فناوریهای نو در در معماری

انرژی های نو در معماری

- سبک شناسی معماری

معماری خیابانی

- تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری

گرافیک شهری

- معماری ومحیط زیست

- معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند

- معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی

- مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر

- معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند

معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی

- نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه

- الگوهای معماری بومی

- معماری منظر

- بوم شناسی

- زیبایی شناسی در معماری

 

محورهای مدیریت وبرنامه ریزی شهری

- فرهنگ شهر نشینی

- شهروند و حقوق شهروندی

ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری

تعامل در فضای شهری

روانشناسی محیطی

روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست

شهر و حقوق شهروندی

- طراحی وفضاهای شهری

- مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری

- برنامه ریزی کالبدی شهری

برنامه ریزی منطقه ای و شهری

- مدیریت شهری

- برنامه های توسعه شهری

- مدیریت پروژه های شهری

- مدیریت بحران

برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز

- مشارکت در امور شهری

- گردشگری شهری

- ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری

بهسازی و نوسازی شهری

- نماهای شهری

- تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری

- کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری

مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

 

محورهای محیط زیست شهری

- محیط زیست و انواع آلودگی ها

- مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها

- برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری

- جنگلها،فضای سبزشهری ومحیط زیست پایدار

شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

- کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست

- شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

- فضای سبز و محیط زیست شهری

- مسائل محیط زیست کلان شهرها

- اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها

- شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

- اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها

- اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها

- مدیریت پسماند در شهرها

- ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری

نانو ومحیط زیست

- روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست

- فناوری های نوین و محیط زیست شهری

- حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن

- کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی

- تغییر اقلیم ومحیط زیست

- مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری

- ساختمان های سبز انرژی های پاک ومحیط زیست پایدار

- گردشگری ومحیط زیست

- و سایر ایده های نوین در جهت حفاظت از محیط زیستمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار