نخستین کنفرانس تله مدیسین

نخستین کنفرانس تله مدیسین

نخستین کنفرانس تله مدیسین در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۱ تا ۶ بهمن ۱۳۹۱ توسط پژوهشکده سلامت الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر - مرکز همایش های طاپ در شهر تهران برگزار گردید.


نخستین کنفرانس تله مدیسین به همت پژوهشکده سلامت الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز همایش های طاپکو، با هدف تجاری سازی و کاربردی سازی تله مدیسین در جامعه پزشکی و برقراری ارتباط بین جامعه پزشکی و جامعه مهندسی پزشکی،برگزار می شود.

محورهای کنفرانس:

 • تله مدیسین؛  تشخیص و درمان
 • تله مدیسین و نظام ارجاع پزشکی خانواده
 • تله مدیسین و پرونده الکترونیک سلامت
 • نرم افزارهای کاربردی در تله مدیسین
 • معماری اطلاعاتی و ارتباطی در تله مدیسین
 • استانداردهای تله مدیسین
 • امنیت اطلاعات و دسترسی در تله مدیسین
 • قانون، حقوق و اخلاق  در تله مدیسین
 • تله مدیسین در طب نظامی و طب هوافضا
 • تله مدیسین و گردشگری سلامت
 • سامانه های هوشمند پزشکی
 • تجهیزات و فناوری های نوین تله مدیسین
 • اقتصاد و مدیریت در تله مدیسین