اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور

اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور

The First National Conference on Salinity Stress in Plants and Developing Strategies for Saline Agriculture

پوستر اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور

اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در شهر تبریز برگزار گردید.


محورهای همایش:

- جنبه های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی مقاومت به تنش شوری در گیاهان
- راهکارهای کاربردی برای کشاورزی شور زیست
- زراعی کردن گیاهان شورپسند
- به کارگیری فناوری های نوین در توسعه گیاهان مقاوم به شوری
- امکان سنجی استفاده های دارویی، شیمیایی، صنعتی و تجاری گیاهان در شرایط شور از طریق استخراج و شناسایی متابولیت های اولیه و ثانویه
- نقش به زراعی و به نژادی در مدیریت تنش شوری
- به کارگیری فناوری های نوین در توسعه گیاهان مقاوم به شوری
 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور