اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی

اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی

اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۸ توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


هدف همایش: دستیابی به راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فرآورده های نفتی

 موضوعات اصلی همایش

1- مدیریت تامین فرآورده های نفتی
2- مدیریت ذخیره سازی و نگهداشت فرآورده های نفت
3- مدیریت انتقال و حمل و نقل فرآورده های نفتی
4- مدیریت توزیع فرآورده های نفتی

محورهای اولین همایش ملی تامین، نگهداشت ، انتقال وتوزیع فرآورده های نفتی:
الف- مدیریت تامین فرآورده های نفتی:

 • فرصتها و تهدیدهای داخلی و بین الملل و تاثیر آن بر تامین فرآورده های نفتی
 • مشکلات ساختاری در تامین فرآورده های نفتی
 • راهکارهای تامین فرآورده های نفتی(تولید داخل، واردات، سوآپ)
 • روشهای تامیت فراورده های نفتی در مواقع بحران

ب - مدیریت ذخیره سازی و نگهداشت فرآورده های نفتی

 • بررسی عوامل راهبردی نگهداشت و حفاظت از فرآورده های نفتی
 • نقش راهبردی ذخیره سازی استراتژیک در تامین پایدار فرآورده های نفتی
 • وضعیت مصرف و ذخیره سازی فرآورده های نفتی
 • فن آوری نوین ساخت و نگهداشت مخازن و تاسیسات تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی در ایران با شاخص های جهانی
 • اقتصاد نگهداشت فرآورده های نفتی

ج - مدیریت انتقال و حمل و نقل فرآورده های نفتی

 • ایمنی در روشهای مختلف حمل و نقل فرآورده های نفتی
 • ظرفیت انتقال و جابجایی فرآورده های نفتی در مقایسه با نیاز کشور
 • روشهای اقتصادی انتقال و جابجایی فرآورده های نفتی
 • شرکتهای حمل و نقل و نقش آنها در انتقال بهینه فرآورده های نفتی

د- مدیریت توزیع فرآورده های نفتی

 • روشهای توزیع فرآورده های نفتی و چگونگی دسترسی مصرف کنندگان
 • روشهای توزیع فرآورده های نفتی در مواقع بحران
 • راهکارهای بهبود توزیع فرآورده های نفتی
 • راهکارهای نظارت بر توزیع فرآورده های نفتی
 • فرآورده های نفتی و مشتری مداری
 • نظام جایگاه داری، چالشهای موجود و راهکارهای توسعه
 • نقش فن آوریهای نوین در توزیع فرآورده های نفتی (کارت هوشمند سوخت، فروش الکترونیک و ...)

ح - سایر محورها

 • سیستمهای مدیریت کیفیت، محیط زیست، بهداشت و ایمنی شغل در تامین و توزیع فرآورده های نفتی
 • تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در تامین و توزیع فرآورده های نفتی
 • تامین و توزیع فرآورده های نفتی و خصوصی سازی
 • هدرروی فرآورده های نفتی در شبکه های تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فرآورده های نفتی
 • دستاوردها و تجارب موفق در تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فرآورده های نفتی


مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی