اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی پایدار، خرداد ماه ۱۴۰۳

اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی پایدار

The first sustainable human resource management conference

پوستر اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی پایدار

اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی پایدار در تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۳ توسط دانشگاه مازندران، در شهر بابلسر برگزار گردید.