دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

2nd Students Conference on Soil and Water Resources

دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۳ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳ توسط دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک