نخستین کنگره بین المللی آمار ایران

نخستین کنگره بین المللی آمار ایران

The International Iran Statistic Cogress

پوستر نخستین کنگره بین المللی آمار ایران

نخستین کنگره بین المللی آمار ایران در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۴ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۴ توسط مرکز همایشهای توسعه ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

 


علوم آماری
- نظریه اطلاع 
- نمونه گیری 
- آمار زیستی 
- بیو انفورماتیک 
- داده کاوی 
- سنجش و اندازه گیری 
- مدیریت و تصمیم گیری 
- فرآیندهای تصادفی 
-طرح آزمایشها 
- اقتصاد سنجی 
- آمار ریاضی 
- مدل سازی و شبیه سازی 
- علوم اجتماعی 
- آموزش آمار 
- کاربرد آمار در سایر علوم 
- کنترل کیفیت

مدیریت مبتنی بر شواهد و آمار
-مبانی مدیریت بر مبنای شواهد و آمار 
-سیاست ها و راهبردهای لازم برای ترویج مدیریت بر مبنای شواهد و آمار 
-تجربیات موفق در زمینه مدیریت بر مبنای شواهد و آمار

آمار و برنامه ریزی کلان
-آمار و چشم انداز ۲۰ ساله کشور  )افق ۱۴۰۴ )
-آمار و برنامه پنجم کشور 
-آمارهای اداری، آمارهای ثبتی و برنامه ریزی های کلان  
-آمار و تصمیم گیری های راهبردی 
- آمار و آینده نگری 
- آمار و حکمرانی خوب 
- آمار و توسعه پایدار 
- آمار و آمایش سرزمین )منطقه ای، آموزش عالی و ...) 

آمار و مدیریت سازمانی
-آمار و برنامه ریزی سازمانی 
- آمار و مدیریت منابع سازمانی  
-آمار و مدیریت منابع انسانی 
-آمار و هوشمندسازی سازمان  
-آمار و بهره وری سازمانی  
-آمار و فرهنگ سازمانی  
-آمار و ارتباط با مشتری/ ارباب رجوع/کاربران 
-آمارهای ثبتی و مدیریت سازمانی 
- تجربیات موفق در زمینه کاربرد آمار در مدیریت سازمانی  

آمار و مدیریت کیفیت
-مدیریت کیفیت آمارهای رسمی
-آمار در خدمت مدیریت کیفیت 
-نظارت بر رعایت استانداردهای آماری 
-شفافیت آمار و اطلاعات 

موضوعات آماری(مقالات)
-نمونه تجزیه و تحلیل آماری: آنالیز واریانس 
-تحلیل عاملی با نرم افزار لیزرل Lisrel
-تحلیل مسیر
-قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه (پایایی و روایی)
-اقتصاد سنجی Econometrics
-روشهای نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
-روش تحقیق همبستگی
-فرضیه تحقیق، آزمون فرضیه آماری
-ابزارهای تحقیق: پرسشنامه و مصاحبه
-تحلیل سری های زمانی
-کنترل کیفیت آماری یا SPC
-آموزش نرم افزار SPSS
-بازار بورس اوراق بهادار و تحلیل اطلاعات آن