دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی

دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی

the second national conference on development of cold water fish

پوستر دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی

دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط سازمان تحقیقات - آموزش و ترویج کشاورزی در شهر شهرکرد برگزار گردید.


محورهای همایش:


- تکثیر، پرورش و مدیریت ماهیان سردآبی
- تغذیه ماهیان سردآبی
- مهندسی آبزیان و فن آوری های نوین در بخش ماهیان سردآبی
- صنایع جانبی و فرآوری ماهیان سردآبی
- مصرف و ارزش غذایی ماهیان سردآبی
- بهداشت و بیماریهای ماهیان سردآبی
- مسائل زیست محیطی، عوامل طبیعی و توسعه پایدار در زمینه ماهیان سردآبی
- سرمایه گذاری، بازاریابی، توسعه صادرات، ملاحظات اجتماعی و اقتصادی در حیطه ماهیان سردآبی