کشاورزی پایدار با محصولات سازگار در حوضه دریاچه ارومیه، فروردین ماه ۱۴۰۳

کشاورزی پایدار با محصولات سازگار در حوضه دریاچه ارومیه

Sustainable agriculture with compatible crops in Urmia lake basin

پوستر کشاورزی پایدار با محصولات سازگار در حوضه دریاچه ارومیه

کشاورزی پایدار با محصولات سازگار در حوضه دریاچه ارومیه در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ توسط ،بخشداری ایلخچی - مرکز تحقیقات کشاورزی سهند - انجمن‌های علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز برگزار گردید.