اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

The First International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۹ تا ۲۴ آبان ۱۳۸۹ توسط مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

ثبات تولید در کشاورزی مستلزم شناخت کافی از روابط متقابل گیاه و محیط است. در شرایطی که اکوسیستم‌های کشاورزی دستخوش تغییرات ناشی از گرمایش جهانی و پیامدهای آن هستند، برای حصول به این ثبات نیازمند پیش‌آگاهی از این پیامدهای آتی در عرصه‌های مختلف خواهیم بود. با این رویکرد، برگزاری همایشی جهت ارائه آخرین یافته‌های نوین در زمینه روابط آب، خاک، گیاه و هوا و مدلسازی‌های مرتبط ضروری می‌نماید. با توجه به عدم برگزاری همایشی تخصصی در این زمینه در ایران تا کنون، مرکز ‌بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی با مشارکت دانشگاه شهید باهنر کرمان و حمایت سازمان‌ها و مؤسسات اجرایی و تحقیقاتی، اولین کنفرانس ملی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا را به منظور یافتن راهکارهای اجرایی و عملیاتی در جهت توسعه پایدار کشاورزی برگزار می‌نمایند.


محورهای کنفرانس

مدل‌های آب و هوا - محصول
Crop-Weather Modeling

مدلسازی تبخیر در روابط آب و خاک
Evaporation Modeling in Soil and Water equations

پیامد‌های گرم شدن جهانی بر کشاورزی
Assessment of Global warming Impact on Agriculture


کمی‌سازی ریسک خشکسالی کشاورزی
Quantification of Agricultural Drought Risk

کاربرد مدل‌های زراعی در مدیریت محصول و تحلیل‌های اقتصادی
Applications of Crop Simulation Models for Crop Management and Economic Analysis

روش‌های داده‌کاوی در مدلسازی محصول
Data Mining Methods in Crop Modeling

کاربرد نرم‌افزارها و فن‌آوری‌های نوین در مدلسازی زراعی
Softwares and New Technologies Applications in Crop Modeling

مدل‌های شبیه‌سازی و سیستم‌های تصمیم‌گیری
Simulation Models and Decision Support Systems

کاربست مدل‌های جوی اقیانوس در تولید ورودی‌های مدل‌های زراعی
Application of Ocean Atmosphere Models for Generating Crop Models Inputمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا