همایش ملی فرماندهی و مدیریت انتظامی؛چیستی ها؛ افق ها و فرصت ها

همایش ملی فرماندهی و مدیریت انتظامی؛چیستی ها؛ افق ها و فرصت ها

پوستر همایش ملی فرماندهی و مدیریت انتظامی؛چیستی ها؛ افق ها و فرصت ها

همایش ملی فرماندهی و مدیریت انتظامی؛چیستی ها؛ افق ها و فرصت ها در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشکده فرماندهی و ستاد در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:

- شناخت تحولات موثر در حوزه فرماندهی و مدیریت انتظامی
- تولید دانش نظری و مفهومی در زمینه فرماندهی و مدیریت انتظامی
- ایجاد فضای آینده پژوهی در موضوعات فرماندهی و مدیریت انتظامی
- تبیین الزامات فرماندهی و مدیریت انتظامی ( مهارت، فرهنگ سازمانی، دانش سازمانی، ساختار،تجهیزات، شبکه مدیریت)

محورهای همایش:

- ماهیت فرماندهی و مدیریت انتظامی
- فرصت ها در فرماندهی و مدیریت انتظامی
- الزامات فرماندهی و مدیریت انتظامی
- افق ها در فرماندهی و مدیریت انتظامی