اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

1st Iranian Conference on Photonics Engineering

اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۷ تا ۱۰ بهمن ۱۳۸۷ توسط دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران