همایش ملی علمی پژوهشی علم و دین، بهمن ماه ۱۳۹۵

همایش ملی علمی پژوهشی علم و دین

National Scientific Conference on Science and Religion

پوستر همایش ملی علمی پژوهشی علم و دین

همایش ملی علمی پژوهشی علم و دین در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشگاه صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی علمی پژوهشی علم و دین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی علمی پژوهشی علم و دین