اولین همایش بین المللی نیروگاههای هسته ای محیط زیست و توسعه پایدار

اولین همایش بین المللی نیروگاههای هسته ای محیط زیست و توسعه پایدار

The 1st International Conference on Nuclear Power Plants, Environment and Sustainable Development

اولین همایش بین المللی نیروگاههای هسته ای محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۸۷ تا ۱۱ آذر ۱۳۸۷ توسط شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران در شهر تهران برگزار گردید.