هفتمین همایش ملی بهره وری

هفتمین همایش ملی بهره وری

پوستر هفتمین همایش ملی بهره وری

هفتمین همایش ملی بهره وری در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۲ توسط انجمن بهره وری ایران در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:

- تحلیل، نقد و بررسی آخرین وضعیت بهره وری داخلی و خارجی
- ارایه پیشنهادات و راهکارهای توسعه و ارتقاء بهره وری
- تقویت ارتباطات و ایجاد بسترهای مناسب هم اندیشی تبادل نظر نخبگان بهره وری، مدیران و کارشناسان
- ارایه آخرین اخبار، قوانین و مقررات صادر شده در راستای ارتقاء و توسعه حرکت بهره وری
- بررسی تجارب موفق داخلی و خارجی

محورهای همایش:

- بررسی اصلی ترین مسائل بهره وری کشور در شرایط امروز در عرصه های مختلف
- ارایه مؤثرترین و بهترین راهکارهای توسعه حرکت بهره وری ملّی
- بررسی تجارب موفق چند کشور جنوب شرق آسیا

حوزه های همایش:

- دولت و بهره وری
- زیرساخت ها و پیش نیازهای بهره وری
- بخش خصوصی (تولید و خدمات ) و بهره وری