همایش منطقه ای سکونت گاههای روستایی شمال ایران

همایش منطقه ای سکونت گاههای روستایی شمال ایران

همایش منطقه ای سکونت گاههای روستایی شمال ایران در تاریخ ۱۵ اردبهشت ۱۳۹۰ تا ۱۶ اردبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت در شهر فومن برگزار گردید.


محورهای همایش