همایش منطقه ای سکونت گاههای روستایی شمال ایران

همایش منطقه ای سکونت گاههای روستایی شمال ایران

همایش منطقه ای سکونت گاههای روستایی شمال ایران در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت در شهر فومن برگزار گردید.


محورهای همایش