اولین کنگره بین المللی پرستاری و مامایی سلامتی و تندرستی

اولین کنگره بین المللی پرستاری و مامایی سلامتی و تندرستی

پوستر اولین کنگره بین المللی پرستاری و مامایی سلامتی و تندرستی

اولین کنگره بین المللی پرستاری و مامایی سلامتی و تندرستی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی (NMRC) و دانشکده پرستاری و مامایی با همکاری معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشارکت سازمان نظام پرستاری، انجمن علمی پرستاری، جمعیت مامایی اصفهان و انجمن علمی مامایی کشور، «اولین کنگره بین المللی پرستاری و مامایی سلامتی و تندرستی» را به مدت چهار روز از تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه لغایت نوزدهم اردیبهشت سال 1393 در مرکز همایش های علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می نماید. این همایش با همکاری انجمن بین المللی پرستاری(ICN)، کنفدراسیون جهانی مامایی(ICM) و دانشگاه ساری انگلستان ( University of Surrey ) به منظور به اشتراک گذاشتن تجربیات، مطالعات و اندیشه های محققین و ارائه نتایج تحقیقات مرتبط برای حفظ و ارتقای سلامتی و تندرستی برگزار خواهد شد.


محورهای کنگره:
- پیشگیری و ارتقای سلامتی
- سیاست های سلامت
- آموزش بهداشت
- سلامت اجتماعی و روانی
- سلامتی معنوی، اخلاقی و فرهنگی
- بهداشت باروری
- اخلاق حرفه ای
- کیفیت زندگی
- خود مراقبتی
- مراقبت جامع نگر
- درمانهای مکمل
- مراقبت تسکینی
- مشارکت بین حرفه ای
- مراقبت و فن آوری