اولین کنگره ملی اکتشاف و تولید

اولین کنگره ملی اکتشاف و تولید

اولین کنگره ملی اکتشاف و تولید در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۷ توسط انجمن دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی نفت و شرکت ملی نفت ایران در شهر تهران برگزار گردید.


اکتشاف و زمین شناسی
 
1-1 زمین شناسی نفت
نفتگیرهای چینه ای
نفتگیرهای ساختمانی
نفتگیرهای مرکب
چینه شناسی در اکتشاف نفت
میکروپالئونتولوژی در اکتشاف نفت
رسوبگذاری در اکتشاف نفت
زمین شناسی ساختمانی در اکتشاف نفت
 
1-2 ژئوفیزیک
گرانش سنجی
مغناظیس سنجی
زمین الکتریک
لرزه نگاری (دوبعدی و سه بعدی)
تکنیک های ارزیابی
تکنیک های فرآیندی و عملیاتی
تکنیک های تفسیر
تکنیک های نمودارگیری
 
1-3 ژئوشیمی نفت
ژئو شیمی آلی
ژئوشیمی زیرسطحی
 
1-4 پیشرفت های نوین در فناوری اکتشاف
نرم افزارها
مشخصات مخزن
مخروطی شدن و مخروطی شدن انحرافی
ارزیابی نوین لرزه نگاری
فرآیندها و عملیات نوین لرزه نگاری
کنترل از راه دور
 
 بهره برداری و تولید
2-1 محورهای فنی
چرخه عمر چاه
طراحی و ساختار چاه برای چرخه کامل عمر مخزن
تعمیر و تکمیل چاه در آینده
فناوری های نوین و کاربردی
بهره برداری-مانیتورینگ-چاه آزمائی
ترک چاه
مدیریت تکمیلی چاه
تکمیل چاه قابل توسعه
تکمیل هوشمند
کنترل شن
تکمیل چاه در زون های چندگانه
تکمیل چاه در عرض های چندگانه
مچاله شدگی لوله جداری
تکمیل چاه با فشار و دمای بالا
تکمیل چاه های دارای گازهای شور
 
2-2 مدیریت تولید و بهره برداری
 
جنبه های مدیریت تولید در زمان واقعی
حصول اطمینان از تولید
فرآزآوری مصنوعی
مشبک کاری
بهینه سازی تولید
تحریک سازند
 
استخراج و حفاری

مدیریت سیال
نمک های معدنی
شور شدن مخزن
مخروطی شدن آب/گاز
دفع/استفاده مجدد از آب تولیدی
کیفیت آب
چاه آزمایی
منابع آب
گازهای شور
گازهای اسیدی
 مدیریت تجهیزات
عملیات زیردریایی
فرآیندهای چندفازی
اصول فرآیند
خطوط لوله
کنترل هیدرات های سازند
توسعه چندگانه میدان
تجهیزات سرچاهی و مرکزی
 
مدیریت و اقتصاد

پیش بینی تولید
مدیریت تولید
بررسی داده ها جهت تصمیم گیری بهینه
فناوری های نوین برای مدیریت تولید
ارزیابی ریسک
اهمیت داده ها در تولید
مدیریت ریسک در اکتشاف و بهره برداری