اولین همایش ملی عمران شهری

اولین همایش ملی عمران شهری

1st National Congress on Urban Development

اولین همایش ملی عمران شهری در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۵ تا ۳۰ آذر ۱۳۸۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در شهر سنندج برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی عمران شهری