کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

National Conference of Sustainable Development and Urban Construction

کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۰ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری