همایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور

همایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور

1st National Conference on Rolling Stock Industry

همایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور در تاریخ ۴ دی ۱۳۸۵ تا ۵ دی ۱۳۸۵ توسط جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و جهاد دانشگاهی علم و صنعت در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور