چهارمین گنگره سراسری رفتارهای پرخطر

چهارمین گنگره سراسری رفتارهای پرخطر

4th National Congress on High Risk Behaviors

پوستر چهارمین گنگره سراسری رفتارهای پرخطر

چهارمین گنگره سراسری رفتارهای پرخطر در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۲ تا ۹ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید.


محورهای اصلی کنگره:
 
- همه گیرشناسی و پیشگیری از رفتارهای پرخطردر گروههای جمعیتی مختلف مرتبط با:
-   مصرف مواد و سیگار
-   رفتارهای جنسی نا ایمن
-   رفتارهای تغذیه پرخطر
-   آسیب های عمدی و غیرعمدی(خشونت, خودکشی,تصادفات, پرخاشگری,...)
 
- عوامل زیستی روانشناختی, فرهنکی و اجتماعی مرتبط با رفتارهای پرخطر
- همکاری بین بخشی و درون بخشی در ارتقا رفتارهای ایمن
- تهاجم فرهنگی و رفتار های پرخطر
- برنامه های پیشگیری از رفتارهای پرخطر در سطوح ملی و محلی