اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم

1National Conference on Drought and Climate Change

اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،مركز تحقيقات كم آبي و خشكسالي در كشاورزي و منابع طبيعي در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم