اولین همایش ملی شهر و ورزش

اولین همایش ملی شهر و ورزش

1st National Conference of City and Sport

اولین همایش ملی شهر و ورزش در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۵ تا ۱۸ آبان ۱۳۸۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی شهر و ورزش