همایش ملی علوم جانوران آبزی

همایش ملی علوم جانوران آبزی

National Conference of Aquatic Animal Science

پوستر همایش ملی علوم جانوران آبزی

همایش ملی علوم جانوران آبزی در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۲ تا ۷ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه گیلان در شهر رشت برگزار گردید.


محورهای همایش:

- بیوشیمی
- ژنتیک
- فیزیولوژی
- تکوین
- میکروبیولوژی
- بیوسیستماتیک
- بافت شناسی
- سلولی و مولکولی
- زیست فناوری
- اکولوژی و محیط زیست آبزیان