اولین همایش کشوری چالشها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی

اولین همایش کشوری چالشها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی

The First National Congress of the Challenges and strategies for developing student participation in educational system

پوستر اولین همایش کشوری چالشها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی

اولین همایش کشوری چالشها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ تا ۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.


محورهای همایش:

- تعامل استاد و دانشجو در فرهنگ اسلامی
- اخلاق حرفه ای در آموزش دانشجو
- مشارکت دانشجو در تصمیم سازی آموزشی
- جایگاه و دستاوردهای کمیته مشورتی دانشجویی
- مشارکت دانشجو در ارزشیابی اموزش
- مشارکت دانشجو در فرآیند های یاددهی - یادگیری
- رابطه عدالت آموزشی با مشارکت دانشجو