همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران، فروردین ماه ۱۳۹۶

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

National Conference Management Solutions for Rural Entrepreneurship Development in Iran

پوستر همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ توسط دانشگاه حکیم سبزواری،دانشگاه حكيم سبزواري در شهر سبزوار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران