همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

پوستر همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه پیام نور مازندران در شهر ساری برگزار گردید.


محورهای همایش:

اقتصاد مقاومتی و تولید ملی:
- اصلاح فرهنگ اقتصادی کشور و اقتصاد مقاومتی
- اصلاح نظام اداری و ساختارهای مدیریتی کشور واقتصاد مقاومتی
- ارتباط نظام اقتصادی با نظام های سیاسی و فرهنگی کشور و اقتصاد مقاومتی
- کاهش وابستگی به صنعت نفت و اقتصاد مقاومتی
- اقتصاد مقاومتی پیش شرط رونق اقتصادی و توسعه اشتغال
- اقتصاد مقاومتی و استفاده از صنایع دانش بنیان
- صرفه جویی، قناعت و پرهیز از اسراف و اقتصاد مقاومتی
- استفاده از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی
- استفاده از ظرفیت  بخش های خصوصی و تعاونی و اقتصاد مقاومتی
- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی
- اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبردی برای عبور از تحریم ها و تنگناهای اقتصادی
- آموزش رفتار های متناسب با اقتصاد مقاومتی در عرصه های مختلف
- بهینه سازی تولید و مصرف در اقتصاد مقاومتی
- نقش تحریم های خارجی در تولید ملی
- نقش فرهنگ سازی در تشویق تولید ملی  و مصرف کالاهای ملی
- تولید ملی و آفات اجتماعی
- چالش هایی که تولید ملی با آنها روبرو است
- رابطه متغیرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ( مانند مصرف انرژی ) و تولید ملی ایران

اقتصاد دانش بنیان و تولید ملی

اقتصاد تعاون و تولید ملی

سرمایه و تولید ملی:
- اثر انواع  سرمایه ( مانند سرمایه ی انسانی) بر کاهش فقر ( روستایی ، شهری و ملی).
-  نقش بازار سرمایه در کاهش فقر

بهره وری و رشد اقتصادی:
- نیروی کار و رشد اقتصادی
- سرمایه، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی
- رشد اقتصادی و کاهش فقر
- جایگاه کار ، سرمایه و تولید ملی در استراتژی های رشد و توسعه اقتصادی.
- تعیین ظرفیت های خالی و تقویت ظرفیت های موجود
- بهره وری سرمایه گذاریهای خارجی و تأثیر آن بر تولید ملی ایران
- تولید ناب و جایگاه آن در اقتصاد ایران
- تولید ملی  و کیفیت تولید
- بهره وری نیروی کار
- بهره وری سرمایه
- تأثیر بهره وری در تولید ملی

حسابداری تولید ملی

نیروی کار و تولید ملی:
-  سرمایه انسانی و اقتصاد ایران
- ارتباط کارگر – کارفرما و دولت در فرآیند تولید ملی
-  نقش بازار کار در کاهش فقر
- توسعه ی منابع انسانی و کاهش فقر
- نقش بازار کار روستایی در کاهش فقر
- تولید  ملی و اشتغال در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات
- تولید ملی و امنیت شغلی کارگر
-  تولید ملی و نقش اصناف و بازاریان

کارآفرینی و تولید ملی

گردشگری، صنایع دستی و تولید ملی

تجارت خارجی و تولید ملی

آموزش مهارتی و اقتصاد مقاومتی

قوانین و مقررات و تولید ملی:
- نقش قوای مقننه، مجریه و قضائیه در تشویق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی
-  نقش قوانین تجاری و مالیاتی در افزایش تولید ملی
-  قانون کار، اشتغال و تولید ملی
-  قوانین صادرات و واردات و تولید ملی
-  کار، سرمایه و تولید ملی در سند چشم انداز

تجارب تاریخی و الگوهای موفق تولید ملی:
-پیشینه تاریخی کار، سرمایه و تولید ملی در ایران