اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی

اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی

1st Annual Conferenc of Management, Innovation, Enterprenuership

پوستر اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی

اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ تا ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ توسط و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش سالانه مدریت، نوآوری و کارآفرینی

اهداف کنفرانس
· توسعه مفهوم کار آفرینی در سطح کشور
· بحث و بررسی چالش ها و فرصت های توسعه کار آفرینی در کشور
· تبادل تجربیات کار آفرینی بین علاقه مندان و سیاست گذاران توسعه کارآفرینی
· بررسی چالش های دانشجویان و دانش آموختگان کارآفرینی در فرآیند ایجاد کسب و کار
. تبادل دانش و اطلاعات در مورد راهکارهای موجود در راه ارتقای کارآفرینی و تقلیل بیکاری در کشور
.  شناسایی چربش های موجود و پتانسیل های کارآفرینی در کشور
. توسعه مفهوم نوآوری در سطح نظام اداری
. بررسی راهکارهای توسعه فرهنگ نوآوری در سازمان ها
. معرفی نوآوری به عنوان ابزار کسب مزیت رقابتی
.  تبیین نقش و جایگاه نوآوری در تولید و بازاریابی
. شناسایی موانع توسعه خلاقیت فردی و سازمانی
. شناسایی چالش های موجود در توسعه سازمان های نوآور و کارآفرین
. شناسایی فرصت های و چالش های اشتغال، کارآفرینی و سرمایه گذاری در استان فارس

محورهای کنفرانس
مبانی اشاعه کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا
توسعه کارآفرینی در سازمانها
زیرساخت های توسعه کارآفرینی
نقش آموزش در توسعه کارآفرینی
اخلاق محوری و کارآفرینی
خلاقیت، نوآوری وکارآفرینی در مدیریت
خلاقیت، نوآوری وکارآفرینی در برنامه ریزی
خلاقیت،نوآوری و کار آفرینی در تربیت نیروی انسانی متخصص
 محوریت خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی درسیاست گذاری
آشنایی با الگوهای نوین کارآفرینی
نقش نرم افزارهای آموزشی درخلاقیت،نوآوری وکارآفرینی
نقش نهادهای تخصصی در بخش کارآفرینی
خلاقیت،نوآوری وکارآفرینی در نخبگان
نقش سازمان های غیر دولتی در کارآفرینی
تحقیق و توسعه و کارآفرینی
فضای آموزشی و خلاقیت ونوآوری
شناسایی عوامل بازدارنده وعدم موفقیت در برنامه های خلاقیت،نوآوریوکارآفرینی
بسترسازی دولتی،جهت ایجادخلاقیت ،نوآوری وکارآفرینی در سازمان ها
بررسی تجربیات حاصل از اقدامات انجام شده جهت ایجاد خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی درایران و جهان 
نقش رسانه در ایجاد فرهنگ خلاقیت،نوآوری وکارآفرینی
مدیریت و رهبری کارآفرین
تبلیغات و کارآفرینی
خلاقیتو نوآوری پرورشی
مهندسی خلاقیت و نوآوری
محورهای مدیریتی
مدیریت استراتژیک
مدیریت بحران
مدیریت ریسک
مدیریت منابع انسانی
خلاقیت و کارآفرینی
مدیریت دانش
مدیریت تولید 
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت بازاریابیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی